Please Take the CHKS Survey

Please Take the CHKS Survey

The California Healthy Kids
Survey (CHKS) is an
important tool for us to
learn about how kids,
parents and staff are
experiencing Sequoia. We
analyze results every year and try to make positive changes. This
survey is translated into many languages because we want to hear
from everybody in our community. We encourage you to take the
survey online or on your phone
(https://ousd-parent-survey.family/Sequoia). If you would like
help with the survey, please contact Heather Holland-Tucker via
email at heather.holland@ousd.org. Thank you.
Tome la encuesta a California Healthy Kids
La encuesta California Healthy Kids Survey (CHKS) es una
herramienta importante para que aprendamos cómo los niños, los
padres y el personal están experimentando Sequoia. Miramos los
resultados cada año y tratamos de hacer cambios positivos. Esta
encuesta se traduce a muchos idiomas porque queremos
escuchar a todos en nuestra comunidad. Lo alentamos a que lo
lleve en línea o en su teléfono. El enlace sigue.
https://ousd-parent-survey.family/Sequoia. Si desea ayuda con la
encuesta, comuníquese con Heather Holland-Tucker por correo
electrónico a heather.holland@ousd.org. Gracias
參加加州健康兒童調查
加州健康兒童調查(CHKS)是我們了解孩子,父母和員工如
何體驗紅杉的重要工具。我們每年都會查看結果並嘗試做出積
極的改變。讓你的聲音被聽到。這項調查被翻譯成多種語言,
因為我們想听聽社區中的每個人的意見。我們建議您通過在線
或手機上網。鏈接如下。
(https://ousd-parent-survey.family/Sequoia). 如果您想獲得調查
方面的幫助,請發送電子郵件至heather.holland@ousd.org與
Heather Holland-Tucker聯繫。謝謝
Tham gia cuộc khảo sát trẻ em khỏe mạnh ở California
Khảo sát Trẻ em Khỏe mạnh California (CHKS) là một công cụ
quan trọng để chúng tôi tìm hiểu về cách trẻ em, phụ huynh và
nhân viên trải nghiệm Sequoia. Chúng tôi nhìn vào kết quả hàng
năm và cố gắng tạo ra những thay đổi tích cực. Hãy để tiếng nói
của mình được lắng nghe. Khảo sát này được dịch sang nhiều
ngôn ngữ vì chúng tôi muốn nghe từ mọi người trong cộng đồng
của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn mang nó trực tuyến
hoặc trên điện thoại của bạn. Các liên kết sau.
https://ousd-parent-survey/Family / Sequoia. Nếu bạn muốn
được giúp đỡ trong cuộc khảo sát, vui lòng liên hệ với Heather
Holland-Tucker qua email tại heather.holland@ousd.org.
خذ استبیان كالیفورنیا الصحي للأطفال
ُیعد استقصاء صحة الأطفال في ولایة كالیفورنیا (CHKS (أداة مهمة بالنسبة لنا لمعرفة
كیف یتعلم الأطفال والآباء والموظفون سیكویا. نحن ننظر إلى النتائج كل عام ونحاول
إجراء تغییرات إیجابیة. اجعل صوتك مسموع. تتم ترجمة هذا الاستبیان إلى العدید من
اللغات لأننا نرید أن نسمع من الجمیع في مجتمعنا. نحن نشجعك على أخذه عبر الإنترنت
https://ousd-parent-survey.family/Sequoia .یتبع الرابط. هاتفك على أو
إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة في الاستطلاع ، فیرجى الاتصال بـ
عبر البرید الإلكتروني Tucker-Holland Heather
heather.holland@ousd.org. لكم ش

Translate »